கடந்த 24 மணி நேரத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு 5 செ.மீ. மழை பதிவு

Tamil news from around the world!