இலங்கையின் நிலைமை கூடிய விரைவில் பாகிஸ்தானுக்கு வரும். . சாபம் விடும் இம்ரான் கான்!

Tamil news from around the world!