காபூல் குருத்வாராவில் தாக்குதல்: "நாங்கள் இங்கே பாதுகாப்பாக இல்லை"

Tamil news from around the world!