ஃபைசர் தடுப்பு மருந்தை 12-15 வயதினருக்கு செலுத்த ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அனுமதி

Tamil news from around the world!