மோதியை குறிப்பிட்டு கோடியில் முதலீடு செய்வதாக விளம்பரம் - உண்மை என்ன? #FACTCHECK

Tamil news from around the world!