குஜராத்தில் நிலநடுக்கம்.. அதுவும் உலகின் மிக உயரமான பட்டேல் சிலை அருகில் - நடந்தது என்ன?

Tamil news from around the world!