இந்தியாவிலிருந்து வாங்கப்படும் கோதுகையை வேறு யாருக்கும் விற்கத் தடை - யுஏஇ அறிக்கையில் என்ன இருக்கிறது?

Tamil news from around the world!